Zvolte obchod

Prosím zvolte obchod, který si přejete navštívit.Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Činka fitness s.r.o.

 

I.Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy, uzavřené dle ustanovení §409 anásl. obchodního zákoníku společností Činka fitness s.r.o., IC: 24276448, DIČ: CZ24276448, se sídlem Neumannova 1453/28 Praha 156 00 (dále jen "dodavatel"), které dodavatel v rámci svého předmětu podnikání uzavře s kterýmkoli subjektem (dále jen "objednatel"), přičemž předmět kupní smlouvy je specifikován v příslušné kupní smlouvě (dále jen "kupní smlouva").

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí kupní smlouvy na základě souhlasného projevu vůle dodavatele a objednatele, přičemž dodavatel nepřijme návrh na uzavření kupní smlouvy učiněný objednatelem do doby přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek objednatelem, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí podpis objednatele pod těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Uzavřel-li dodavatel s objednatelem kupní smlouvu, jejíž obsah je tvořen rovněž těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a uzavírá-li dodavatel s totožným objednatelem další kupní smlouvu, má se zato, že tyto všeobecné obchodní podmínky jsou objednateli známé a jejích obsah se stává součástí této další kupní smlouvy, aniž by musel být text těchto všeobecných obchodních podmínek ke kupní smlouvě přiložen a opětovně podepsán.

 

Dodavatel se zavazuje objednateli, se kterým již byla uzavřena kupní smlouva, jejíž obsah je tvořen rovněž těmito všeobecnými obchodními podmínkami, při uzavírání další kupní smlouvy na jeho žádost text těchto všeobecných obchodních podmínek znovu předložit, případně předat.

 

II. Platební podmínky

Způsob platby, kupní cena zboží je pro každý konkrétní případ uveden v závazné objednávce. Splatnost kupní ceny v případe platby v hotovosti je dnem dodání zboží a v případě platby prostřednictvím faktury dnem splatnosti uvedeným na faktuře, přičemž před dodáním zboží je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli zálohu.

 

Zálohu na kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě je objednatel povinen řádně uhradit ve lhůtě uvedené v kupní smlouvě - závazné objednávce - na bankovní účet dodavatele uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Nezaplatí-li objednatel ve lhůtě uvedené v kupní smlouvě zálohu na kupní cenu, je oprávněn dodavatel prodloužit sjednanou lhůtu dodání zboží, a to o stejný počet dnu, o který je objednatel v prodlení s řádným uhrazením zálohy na kupní cenu. Neuhradí-li objednatel dodavateli řádně zálohu na kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě do 30 dnu po uplynutí termínu splatnosti, je dodavatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že dodavatel odstoupí od kupní smlouvy z výše uvedeného důvodu, je objednatel povinen hradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny zboží. Pro případ řádného a včasného neuhrazení zbývající části kupní ceny zboží ve lhůtě splatnosti smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý kalendářní den prodlení, ode dne následujícího po dni splatností. Smluvní pokutou nezaniká nárok dodavatele na úrok z prodlení a není též dotčeno právo dodavatele požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti objednatele.

 

Dodavatel se zavazuje dodat objednateli zboží ve lhůtě 60-ti dnu ode dne uzavření kupní smlouvy, není-li smluvními stranami sjednán jiný termín dodání. Termín dodání kratší, než 60 dnu je možné dodržet pouze při zaplacení zálohy ve lhůtě uvedené v kupní smlouvě. Objednatel je povinen učinit potřebné úkony k tomu, aby dodavatel mohl dodat zboží a je povinen jej v této lhůtě převzít.

 

 

III. Převod vlastnického práva

Objednatel nabude vlastnického práva k předmětu kupní smlouvy teprve úplným zaplacením kupní ceny. Úplným zaplacením kupní ceny dodavateli se rozumí připsání kupní ceny na účet dodavatele nebo její vyplacení dodavateli v hotovosti. Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele okamžikem převzetí zboží od dodavatele nebo jestliže objednatel poruší smlouvu tím, že zboží na výzvu dodavatele nepřevezme řádně a včas, přechází nebezpečí škody na zboží dnem, kdy dodavatel umožní objednateli nakládat se zbožím. Objednatel je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na věci. V případě, že je na základě kupní smlouvy či jejího dodatku povinen dodavatel předat předmět smlouvy v určitém místě dopravci, přechází na objednatele nebezpečí škody na zboží předáním dopravci na smlouvou určeném místě a není-li dodavatel povinen předat zboží dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

 

V.Záruční a reklamační podmínky

Objednatel je povinen zboží, dodané dodavatelem, prohlédnout okamžitě při jeho převzetí od dodavatele a zjištěné závady uvést v předávacím protokolu, popř. při hrubých závadách převzetí protokolárně odmítnout. Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které dodavatel odpovídá ze zákona, musí u něj objednatel uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy případné vady zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit měl, nejpozději do konce lhůty zákonné odpovědnosti a v případe reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal dodavatel záruku, musí být vady reklamovány bez zbytečného odkladu poté, kdy byly zjištěny nebo měly být zjištěny, nejpozději však do konce záruční lhůty.

V případe, že dojde k poruše či vadám zboží v záruční době nebo v případě zákonné odpovědnosti za vady, má objednatel nárok na nejprve na bezplatnou opravu zboží. V případě, že bude zboží neopravitelné, má právo na náhradní zboží popř. dodání chybějícího zboží.

Doba záruky je 24 kalendářních měsíců ode dne převzetí zboží objednatelem. Právo uplatnit dodatečně zjištěné nároky z odpovědnosti za vady množství a druhu dodaného zboží je objednatel povinen bez zbytečného odkladu. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud objednatel dodavateli podá do 7 pracovních dnu od převzetí zásilky písemnou zprávu o vadách dodávky. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu, funkčních vlastností, opotřebení a škod z neodborného používání zboží a jeho neodborné údržby, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, okolnostmi vylučujícími odpovědnost a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Při uplatnění práva z vad u dodavatele, a to jak v případe zákonné odpovědnosti, tak záruční odpovědnosti, je třeba předložit dodací list.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se nepoužijí, pokud kupní smlouva stanoví výslovně něco jiného. Pokud v těchto všeobecných obchodních podmínkách nejsou práva a povinnosti dodavatele a objednatele upravena speciálně, řídí se kupní smlouva obchodním zákoníkem v platném znění.

Používá se opensource systém OpenCart
Činka Fitness, Přeložil salab, © 2024